برگزاری کلاس ها

آقای موتمن دیروز به ما خبر دادند که مشکلی دارند و کلاس را به جای روز یکشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۳ به طور استثنا روز دوشنبه در همین ساعت تشکیل بدهیم. اما برنامه های جلسات دیگر ایشان در همان روز یکشنبه و سه شنبه تشکیل می شود.

کارگاه عکاسی امروز ساعت ۱۴ تشکیل می شود.

 ما در طول برگزاری جشنواره از متقاضیان ثبت نام می کنیم. ثبت نام مهلت خاصی ندارد.

کلاس نظریه فیلم آقای مازیار اسلامی روز ۲۴ مرداد تشکیل می شود. متقاضیان این کلاس برای ثبت نام در طی این هفته و هفته ی آینده می توانند اقدام کنند.